Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Simplie.pl sp. z o.o.

Simplie.pl sp. z o.o. Administrator Danych Osobowych (ADO) przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Działanie Spółki jest legalne.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, sposobu przetwarzania w Simplie.pl sp. z o.o. informacji zawierającej dane osobowe.

Simplie.pl sp. z o.o. Administrator Danych Osobowych (ADO) przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, działanie Spółki jest legalne. Rejestr zbiorów danych osobowych zwykłych nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez UODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych (Art. 43, pkt.1 ust.8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). ADO wypełnia obowiązek informacyjny (na stronie internetowej oraz na wystawianych fakturach), a ponadto we właściwy sposób zabezpiecza zgromadzone dane, dba o interesy osób, których dane dotyczą i respektuje ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych to wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza tych, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Każda czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Simplie.pl sp. z o.o. posiada zabezpieczenia danych osobowych na poziomie podstawowym tj.:

 1. w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz.U.2016.0.922
 2. żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.

W Polityce Bezpieczeństwa oraz przez bezpieczeństwo informacji danych osobowych klientów Simplie.pl sp. z o.o. i pracowników Spółki rozumie się następujące użyte określenia:

 1. Administrator systemu – osoba upoważniona do zarządzania systemem informatycznym,
 2. Autentyczność – zapewnienie, że tożsamość podmiotu lub zasobu jest taka, jak deklarowana (autentyczność dotyczy użytkowników, procesów, systemów i informacji),
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 4. Dostępność – zapewnienie bycia osiągalnym i możliwym do wykorzystania na żądanie,
  w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot,
 5. Integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
 6. Niezaprzeczalność – brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub
  w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie
 7. Niezawodność – zapewnienie spójności oraz zamierzonych zachowań i skutków.
 8. Poufność – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,
 9. Rozliczalność – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi,
 10. Przetwarzanie danych osobowych – gromadzenie, utrwalanie przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, zwłaszcza
  w systemach informatycznych,
 11. System informatyczny – system przetwarzania danych w Simplie.pl sp. z o.o. wraz
  z zasobami ludzkimi, technicznymi oraz finansowymi, który dostarcza i rozprowadza informacje,
 12. Użytkownik – osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych,
 13. Zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania
  i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych
 14. Zabezpieczenie systemu informatycznego – należy przez to rozumieć wdrożenie stosowanych środków administracyjnych, technicznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą. Definicja bezpieczeństwa.

Simplie.pl sp. z o.o. stosuje adekwatne do sytuacji środki aby zapewnić bezpieczeństwo informacji w Firmie.

II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 1. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przez Simplie.pl sp. z o.o. rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie. Miarą bezpieczeństwa jest wielkość ryzyka związanego z zasobem stanowiącym przedmiot niniejszej Polityki.
 2. Poniżej opisane jest rozumienie wyżej wymienionych pojęć w odniesieniu do informacji i aplikacji:
 3. Poufność informacji – rozumiana jako zapewnienie, że tylko uprawnieni pracownicy mają dostęp do informacji,
 4. Integralność informacji – rozumiana jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,
 5. Dostępność informacji – rozumiane jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne,
 6. Zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może dotyczyć systemów informacyjnych.
 7. Dodatkowo zarządzanie bezpieczeństwem informacji wiąże się z zapewnieniem:
  1. Niezaprzeczalności odbioru – rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że adresat informacji otrzymał ją w określonym miejscu i czasie,
  2. Niezaprzeczalności nadania – rozumianej jako zdolność systemu do udowodnienia, że nadawca informacji faktycznie ją nadał lub wprowadził do systemu w określonym miejscu i czasie,
  3. Rozliczalności działań – rozumianej, jako zapewnienie, że wszystkie działania istotne dla przetwarzania informacji zostały zarejestrowane w systemie i możliwym jest zidentyfikowanie użytkownika, który działania dokonał.

III. ZAKRES BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W systemie informacyjnym Simplie.pl sp. z o.o. przetwarzane są informacje służące do wykonywania zadań niezbędnych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 2. Informacje te są przetwarzane i składowane zarówno w postaci papierowej jak
  i elektronicznej.
 3. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do:
  • danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym,
  • wszystkich informacji dotyczących danych pracowników Simplie.pl sp. z o.o. w tym danych osobowych pracowników i treści zawieranych umów o pracę,
  • wszystkich danych kandydatów do pracy zbieranych na etapie rekrutacji,
  • informacji dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, w tym w szczególności nazw kont i haseł w systemach przetwarzania danych osobowych,
  • rejestru osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych,
  • innych dokumentów zawierających dane osobowe.
 4. Zakresy określone przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa Informacji mają zastosowanie do całego systemu informacyjnego Simplie.pl sp. z o.o. w szczególności do:
  • wszystkich istniejących, wdrażanych obecnie lub w przyszłości systemów informatycznych oraz papierowych, w których przetwarzane są informacje podlegające ochronie,
  • wszystkich lokalizacji – budynków i pomieszczeń, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie,
  • wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, i innych osób mających dostęp do informacji podlegających ochronie.
 5. Do stosowania zasad określonych przez dokumenty Polityki Bezpieczeństwa zobowiązani są wszyscy pracownicy w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz inne osoby mające dostęp do informacji podlegających ochronie.

Informacje niejawne nie są objęte zakresem niniejszej Polityki.

IV. STRUKTURA DOKUMENTÓW POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 1. Dokumenty Polityki Bezpieczeństwa Informacji ustanawiają metody zarządzania oraz wymagania niezbędne do zapewnienia skutecznej i spójnej ochrony przetwarzanych informacji.
 2. Zestaw dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Informacji składa się z:
  1. Niniejszego dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
  2. Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w zakresie wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, opisującej sposób zarządzania systemami przetwarzania danych osobowych w Simplie.pl sp. z o.o.,
  3. Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, opisującej tryb postępowania w sytuacjach naruszenia zabezpieczenia zasobów danych osobowych, zaobserwowanych prób naruszenia tego zabezpieczenia, a także uzasadnionego podejrzenia o przygotowywanej próbie naruszenia.

V. DOSTĘP DO INFORMACJI

Wszystkie osoby, których rodzaj wykonywanej pracy będzie wiązał się z dostępem do danych osobowych, przed przystąpieniem do pracy, podlegają przeszkoleniu w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz obowiązujących w Simplie.pl sp. z o.o. zasad ochrony danych osobowych.

Zakres czynności dla osoby dopuszczonej do przetwarzania danych osobowych powinien określać zakres odpowiedzialności tej osoby za ochronę danych osobowych w stopniu odpowiednim do zadań tej osoby, realizowanych przy przetwarzaniu tych danych.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania, na podstawie przepisów prawa, odbywa się, gdy w sposób wiarygodny uzasadnia to potrzeba posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przechowuje się w siedzibie Simplie.pl sp. z o.o. w Gdyni (81-580) przy ul. Sopocka 2, na drugim piętrze, lok…. ,w biurze i gabinecie właściciela. W gabinecie znajdują się dwa komputery, natomiast w biurze pięć komputerów w tym serwer.

Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Budynek biura oraz cały teren Simplie.pl sp. z o.o. jest objęty monitoringiem, w okresie braku pracowników obiekt jest zamykany  (cały budynek) i ochraniany przez ………………………….

Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, który powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać zakres i przeznaczenie.

VI. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem danych osobowych jest Simplie.pl sp. z o.o. W kontaktach z klientami Simplie.pl sp. z o.o. stosuje następującą klauzulę informacyjną:

 1. „Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Simplie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-580) przy ul. Sopocka 2,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usługi oraz marketingu bezpośredniego (mailing) przez Simplie.pl sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. Simplie.pl sp. z o.o. pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku zlecenia wykonania usługi,
  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”
 2. Za bezpieczeństwo danych osobowych Sipmlie.pl Sp. z.o.o., odpowiadają:
  1. Administrator danych osobowych – Simplie.pl sp. z o.o.
 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizując politykę bezpieczeństwa informacji ma prawo wydawać instrukcje regulujące kwestie związane z ochroną danych w strukturach Simplie.pl sp. z o.o..
 4. W umowach zawieranych przez Simplie.pl sp. z o.o. winny znajdować się postanowienia zobowiązujące podmioty zewnętrzne do ochrony danych udostępnionych przez Simplie.pl sp. z o.o.
 5. Zapoznanie się z dokumentami określonymi w §8 pkt 2 pracownicy Simplie.pl sp. z o.o. potwierdzają podpisem na „Indywidualnym zakresie czynności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu danych osobowych” i przekazują Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.
 6. Ochrona zasobów danych osobowych Simplie.pl sp. z o.o., jako całości przed ich nieuprawnionym użyciem lub zniszczeniem jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników Simplie.pl sp. z o.o..

VII. ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Za bezpieczeństwo informacji odpowiedzialny jest każdy pracownik Simplie.pl sp. z o.o.

Administrator bezpieczeństwa informacji w Simplie.pl sp. z o.o.:

 • odpowiada za realizację ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • sprawuje nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których dane są przetwarzane oraz kontrolą przebywających w nich osób,
 • określa strategię zabezpieczania systemów informatycznych Simplie.pl sp. z o.o.,
 • sprawuje nadzór nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,
 • sprawuje nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisane są dane osobowe,
 • identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz ryzyko, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych Simplie.pl sp. z o.o.,
 • określa potrzeby w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem danych zawartych w komputerach przenośnych, dyskach wymiennych, palmtopach, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • sprawuje nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe,
 • monitoruje działanie zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych
  w systemach informatycznych,
 • sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników
  w systemie informatycznym przetwarzającym dane oraz kontrolą dostępu do danych,
 • zatwierdza wnioski o przyznaniu danemu użytkownikowi identyfikatora oraz praw dostępu do informacji chronionych w danym systemie przetwarzania,
 • powiadamia administratora systemu o konieczności utworzenia identyfikatora użytkownika w systemie oraz zmianie/nadaniu uprawnień dostępu użytkownika do systemu,
 • prowadzi ewidencję baz danych w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
  w systemach informatycznych,
 • prowadzi ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych Simplie.pl sp. z o.o. (przetwarzanych metodą tradycyjną lub w systemach informatycznych).

W Simplie.pl sp. z o.o. przestrzegane są przepisy ustawy o ochronie danych, w szczególności poprzez:

 • określanie indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • określenie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego,
 • zapoznawanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • wykonywania zaleceń Administratora Bezpieczeństwa Informacji Simplie.pl sp. z o.o. w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • działanie zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
 • stwarzanie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie wymogów wynikających z obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych,
 • odpowiedzialność za poprawność merytoryczną danych gromadzonych w systemach informacyjnych,
 • określanie, które osoby i na jakich prawach mają dostęp do danych informacji.

Simplie.pl sp. z o.o. odpowiedzialna jest za:

 • bieżący monitoring i zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego oraz baz danych,
 • optymalizację wydajności systemu informatycznego, baz danych,
 • instalacje i konfiguracje sprzętu sieciowego i serwerowego,
 • instalacje i konfiguracje oprogramowania systemowego, sieciowego, oprogramowania bazodanowego,
 • konfigurację i administrację oprogramowaniem systemowym, sieciowym oraz bazodanowym zabezpieczającym dane chronione przed nieupoważnionym dostępem,
 • współpracę z dostawcami usług oraz sprzętu sieciowego i serwerowego oraz zapewnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • zarządzanie kopiami awaryjnymi konfiguracji oprogramowania systemowego, sieciowego,
 • zarządzanie kopiami awaryjnymi danych w tym danych osobowych oraz zasobów umożliwiających ich przetwarzanie,
 • przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa informacji,
 • przyznawanie na wniosek Administratora Danych Osobowych, za zgodą Administratora Bezpieczeństwa Informacji ściśle określonych praw dostępu do informacji w danym systemie,
 • ustalanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji procedur bezpieczeństwa
  i standardów zabezpieczeń,
 • zarządzanie licencjami, procedurami ich dotyczącymi,
 • prowadzenie profilaktyki antywirusowej.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Simplie.pl sp. z o.o. posiada zasoby osobowe dotyczące podmiotów, dla których Spółka wykonuje usługi najmu powierzchni reklamowej. Są to w większości osoby prawne i fizyczne, dla których Simplie.pl sp. z o.o. wystawia faktury. Informacje te nie mają charakteru danych wrażliwych, są przetwarzane w celach finansowych oraz podatkowych.

Powyższe podmioty są przedsiębiorstwami zewnętrznymi, Simplie.pl sp. z o.o. zawarł z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są do celów formalno-prawnych tj.:
  • wystawienia dokumentów handlowo-podatkowych,
 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje w wyznaczonych pomieszczeniach zamykanych na klucz, przez wyznaczone do tego celu osoby.
 2. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  1. Wydruki, które zawierają dane osobowe i są przeznaczone do usunięcia należy niszczyć w stopniu uniemożliwiającym ich odczytanie.
  2. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki danych, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

IX. OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH

W Simplie.pl sp. z o.o. rozróżnia się następujące kategorie środków zabezpieczeń danych osobowych:

 1. Zabezpieczenia fizyczne:
  • pomieszczenia zamykane na klucz,
 1. Zabezpieczenia procesów przetwarzania danych w dokumentacji papierowej:
  • przetwarzanie danych osobowych następuje w wyznaczonych pomieszczeniach,
  • przetwarzanie danych osobowych następuje przez wyznaczone do tego celu osoby.
 1. Zabezpieczenia organizacyjne:
  • osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji na bieżąco kontroluje pracę systemu informatycznego z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującą
   w tym zakresie wiedzą i z obowiązującymi procedurami.
 1. Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych i zasady przetwarzania:
  • wykaz pracowników Simplie.pl sp. z o.o. uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, znajduje się u Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • przetwarzać dane osobowe mogą jedynie pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienie przyznane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych, pracownik jest osobiście odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu danych,
  • przed przystąpieniem do realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pracownik winien sprawdzić, czy posiadane przez niego dane były należycie zabezpieczone, oraz czy zabezpieczenia te nie były naruszone,
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych, pracownik winien dbać o należyte ich zabezpieczenie przed możliwością wglądu, bądź zmiany przez osoby do tego celu nieupoważnione,
  • po zakończeniu przetwarzania danych pracownik winien należycie zabezpieczyć dane osobowe przed możliwością dostępu do nich osób nieupoważnionych.

X. ARCHIWIZOWANIE INFORMACJI ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Archiwizacja informacji zawierających dane osobowe odbywa się w formie elektronicznej oraz papierowej. Nośniki danych przechowywane są w wydzielonych pomieszczeniach, które są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych Dane osobowe przechowuje się w siedzibie Simplie.pl sp. z o.o. w Gdyni (81-580) przy ul. Sopocka 2, na parterze.

 

Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (Simplie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sopocka 2) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Simplie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-580) przy ul. Sopocka 2,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania usługi oraz marketingu bezpośredniego (mailing) przez Simplie.pl sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • Simplie.pl sp. z o.o. pozyskała Pani/Pana dane osobowe w wyniku zlecenia wykonania usługi,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.”