Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Simplie.pl 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

1. [Postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.Simplie.pl (zwanego dalej Sklepem), a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu. 
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik. 
 5. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, stosując się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 6. W odniesieniu do umów najmu powierzchni reklamowej zawieranych za pośrednictwem Sklepu: 
  • wynajmującym jest administrator, 
  • najemcą jest użytkownik sklepu.
 7. W odniesieniu do umowy zamieszczania artykułów oraz wizytówki firmy na portalach internetowych:
  • Wykonawcą jest administrator, 
  • Zamawiającym jest użytkownik sklepu.

2. [Słowniczek]

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie: 

 • adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej; 
 • formularz zakupu – skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamówienia; 
 • informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o produktach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego. 
 • Sklep – sklep internetowy Simplie.pl, prowadzony przez administratora – pod adresem internetowym: www.Simplie.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną; 
 • spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym użytkownikom; 
 • portale internetowe – serwisy internetowe, prowadzone przez administratora, będące jego własnością lub innych serwisach zarządzanych przez administratora, mającego prawo do publikowania na nich artykułów i/lub wizytówek firm.
 • system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telelekomunikcyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz,U. z 2014 r. poz. 243), 
 • świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, 
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna; 
 • produkt – powierzchnia reklamowa oferowana do wynajęcia w Sklepie,
 • usługa – usługa zamieszczania artykułu lub wizytówki firmy na portalach internetowych;
 • umowa najmu – umowa najmu produktu zawarta na skutek złożenia zamówienia,
 • użytkownik – Konsument (art. 22 § 1 KC) lub Przedsiębiorca (art. 33 § 1 KC) -osoba fizyczna która ukończyła 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu; 
 • treść – cała zawartość (w tym zawartość graficzna oraz merytoryczna) reklamy, która ma być wyświetlana w ramach umowy najmu lub artykułu lub wizytówki firmy. 
 • zamówienie – dyspozycja wynajęcia produktu lub skorzystania z usługi, złożona przez użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. [Informacje podstawowe i techniczne]

 1. Administratorem Sklepu jest Simplie sp z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Sopocka 2, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000867405, NIP: 5862361431, REGON: 387408037, z kapitałem zakładowym 5000zł (słownie: pięć tysięcy PLN). Adres siedziby jest adresem do korespondencji. adres e-mail: biuro@simplie.pl.
 2. Sklep oferuje w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną następujące usługi:
  • najem powierzchni reklamowej na portalach będących własnością administratora lub zarządzanych przez administratora, mającego prawo podnajmowania oferowanych powierzchni; 
  • zamieszczenia artykułów na portalach internetowych;
  • zamieszczenia wizytówki firmy na portalach internetowych.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
  • przeglądarka Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari
  • rozdzielczość: 1024X768, 
  • system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android, 
  • wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb, 
 4. Strona internetowa Sklepu zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym oraz handlowym, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

4.[Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]

 • Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. 
 • Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

5. [Odpowiedzialność]

 1. Korzystanie ze sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu, jego kompletności przydatności do osiągnięcia celów określonych w par. 3. ust. 2 regulaminu
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych; 
  • treści reklamowych umieszczonych w ramach Sklepu;
  • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu
  • przerwy w funkcjonowaniu sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora; 
  • szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu.

6. [Zagrożenia]

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
  • spam,
  • wirusy,
  • konie trojańskie, 
  • ataki hakerskie.
 2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności przez
  • kontrolę plików zapisanych na serwerze 'programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działanie osób trzecich;
  • przeciwdzianie rozpowszechnianiu spam

7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczna zostaje zawarta z chwirozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z uug oferowanych w ramach Sklepu
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony w opisie produktu lub usługi
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. 
 5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umów najmu oraz zamieszenia artykułów oraz wizytówki firmy określono w rozdziale II. 

8·[Prawa autorskie]

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki produktowe i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24,poz. 83 ze zm.). 
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów stron internetowych Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika. 
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub produktowe należą i są zastrzeżone przez ich właścicieli, zostały zastosowane wyłącznie w celach informacyjnych.

9. [Polityka Prywatności]

 1. Administratorem danych osobowych jest administrator. W Sklepie prowadzona Polityka Bezpieczeństwa (poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych), co zapewnia, że dane osobowe klientów są całkowicie są bezpieczne. Sklep znajduje się w Rejestrze UODO. 
 2. Wypełnianie przez użytkownika formularza zakupu równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.)
  • ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.)
  • rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100 poz. 1024)
  • innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Administrator, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Sklepie:
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • dane do faktury,
  • informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2 w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: biuro@simplie.pl.
 9. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.
 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ II

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

10. [Tryb nawiązywania umowy sprzedaży]

 1. Umowa najmu produktu i umowa zamieszczania artykułów oraz wizytówki firmy na portalach internetowych może zostać zawarta przez: 
  • formularz zakupu, 
  • inne środki komunikacji elektronicznej.
 2. Umowa najmu produktu i umowa zamieszczania artykułów oraz wizytówki firmy na portalach internetowych zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez administratora (email zwrotny).
 3. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny administratora bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli administrator potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 5. zgłoszenie dyspozycji najmu produktu (dokonanie odpowiedniego zakupu w Sklepie) wiąże się z okresowym wycofaniem produktu z oferty administratora, w związku z czym użytkownik decydując się na zawarcie umowy drogą elektroniczną zrzeka się z prawa odstąpienia od umowy na podstawie  Art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Od chwili zamieszczenia artykułu i/lub wizytówki firmy zgodnie z zamówieniem, uważa się, że administrator w pełni wykonał usługę za zgodą użytkownika. W związku z tym użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie  Art. 38 pkt. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego produktu, jeżeli reklama, artykuł lub wizytówka firmy użytkownika zawiera treści niewłaściwe, obraźliwe, lub naraża osoby, którym treści mogłyby być wyświetlane, na działanie złośliwego oprogramowania, wirusów lub ataki hakerskie, a także jeżeli reklama dotyczy działalności konkurencyjnej do działalności administratora.
 8. Na każdy sprzedany produkt oraz świadczoną usługę wystawiany jest dokument zakupu – faktura VAT. Administrator dostarcza fakturę pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres elektroniczny. Na wyraźne życzenie użytkownika otrzymania faktury VAT w formie papierowej – administrator zobowiązany jest przesyłać ją w formie tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej.

11. [Jakość produktu oraz usługi]

 1. Administrator gwarantuje wyświetlanie reklamy zgodnie z parametrami produktu oraz wyświetlanie artykułów i/lub wizytówki firmy zgodnie z parametrami usługi.

12. [Czynsz najmu produktu]

 1. Wszystkie wartości czynszu najmu produktów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i są kwotami brutto.
 2. Kwota podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są wysyłane w formie elektronicznej. Koszt wysyłki wynosi 0 zł.

13. [Opłata za usługę]

 1. Wszystkie wartości opłaty za usługi znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i są kwotami brutto.
 2. Kwota podana przy każdej usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 4. Wszystkie usługi oferowane w naszym sklepie są wysyłane w formie elektronicznej. Koszt wysyłki wynosi 0 zł.

14. [Składanie zamówienia]

 1. Zamówienie może zostać złożone przez:
  • formularz zakupu,
  • inne środki komunikacji elektronicznej.
 2. Chwilą złenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 3. Potwierdzenie zamówienia wysyła administrator na adres e-mailowy użytkownika.
 4. Po złożeniu zamówienia użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia czynszu najmu produktu i/lub opłaty za usługi.
 5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta mogą być zrealizowane przez administratora następnego dnia roboczego.
 6. Zamówienia, które nie zostały opłacone w przeciągu 3 dni roboczych zostają automatycznie anulowane.

15. [Realizacja zamówienia]

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez administratora rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym administratora przesłanej przez użytkownika kwoty czynszu najmu produktu i/lub opłaty za usługi.
 2. Przyjęcie zamówienia przy płatnościach online oraz płatności kartą – czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

16. [Reklamacje]

 1. Gdy użytkownik zauważy błąd w wyświetlaniu przez administratora jego reklamy, artykułu lub wizytówki firmy, powinien dokonać zrzutu ekranu lub zdjęcia stwierdzonej przez siebie wady.
 2. Procedura reklamacyjna polega na przesłaniu zrzutu ekranu lub zdjęcia wadliwie wyświetlanej treści, wraz z opisem błędu, drogą elektroniczną na adres mailowy administratora.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora bezpłatnego wydłużenia okresu najmu lub wyświetlania artykułu lub wizytówki firmy, tytułem rekompensaty za błędne wyświetlanie reklamy, artykułu lub wizytówki firmy w podanym okresie.
 4. Użytkownik może wnioskować o bezpłatne skorzystanie z usługi lub zawarcie umowy najmu produktu w Sklepie administratora, tytułem rekompensaty za błędne wyświetlanie reklamy, artykułu lub wizytówki firmy w podanym okresie.
 5. Administrator zobowiązuje się do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14dni.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu
 7. Dane kontaktowe Sklepu:
  • Simplie sp z o.o.,
  • ul. Sopocka 2, 81-580 Gdynia,
  • adres e-mail: biuro@simplie.pl.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17. [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w §8 pkt. 1, §9 pkt. 3, §10 pkt. 4 niniejszego regulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego, odpowiednie ustawy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

18. [Zmiana regulaminu]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Simplie.pl.
 2. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi użytkowników, zamieszczając stosowną informację w Sklepie.

19. [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu. W tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem. Użytkownikowi nie przysługuz tego tytułu żadne roszczenia względem administratora.

20. [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.